Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar

Utdrag ur stadgarna för Svensk Förening för Diabetologi

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska läkare, som är verksamma inom diabetologins område. Till medlem antas person, som avlagt svensk läkarexamen, blivande läkare kan inväljas, samt annan yrkesutövare eller företrädare för diabetologin eller diabetologins närstående verksamhet.

Föreningens ändamål är att tillvarata diabetologins intressen och att främja dess utveckling, bl a genom anordnande av möten med föredrag och diskussioner samt genom att verka för medlemmarnas efterutbildning.

Såsom sektion inom Svensk Internmedicinsk Förening avger föreningen utlåtanden och förslag i frågor, som av Svensk Internmedicinsk Förening överlämnats för utredning. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan sektion inom Svenska Läkaresällskapet, skall samråd med denna ske.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföran den] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan