Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar


Sverige har vi nu, som första land i världen, enats om en nationell standardisering av HbA1c analysen. Rekommendationerna har utarbetats av företrädare för diabetesvård, klinisk kemi och Svenska Diabetesförbundet. När rekommendationerna är genomförda, kommer man att kunna jämföra HbA1c-värden oberoende av var i landet de är analyserade. Rekommendationerna innebär också höga krav på HbA1c analysens kvalitet. Överenskommelsen, som finns samman fattade i nedanstående unika dokument, är en viktig förutsättning för god diabetesvård, nationell kvalitetsuppföljning och forskning.

Riktlinjer för standardisering och kvalitetskontroll av HbA1c analysen i Sverige

Bakgrund

DCCT studien, liksom svenska studier från bl.a. Stockholm och Linköping har tydligt visat ett samband mellan diabeteskontrollen, mätt som HbA1c, och förekomst av senkomplikationer av diabetessjukdomen. HbA1c-nivåer strax ovan normalnivån ger en liten risk för komplikationer medan höga HbA1c-nivåer kraftigt ökar risken för senkomplikationer. Detta innebär att HbA1c-analysen är ett viktigt prognostiskt instrument med avseende på senkomplikationer. Riktigheten och precisionen av denna analys är därför ytterst betydelsefulla faktorer. DCCT studien använde en HPLC metod som referens, vilken ger HbA1c-nivåer som är 1.2 % högre, i alla mätområden, jämfört med den i Sverige förhärskande referensnivån, som erhålles vid användning av HPLC-metodik med Mono-S kolonn. Nya bl.a. immunkemiska metoder eller andra HPLC-metoder kan kalibreras till Mono-S metodens referensnivå och ger därmed jämförbara HbA1c-värden. Sedan 1990 har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete av HbA1c -analysen pågått i Sverige initierat av EQUALIS` expertgrupp för plasmaproteiner. Kvaliteten på HbA1c-analysen har sedan starten av detta arbete avsevärt förbättrats, men fortfarande finns alltför stora skillnader mellan olika sjukhusbundna laboratorier. Det finns dessutom ett stort antal patientnära analysapparater i bruk, som oftast är kalibrerade enligt DCCT nivåer.

Pga svårigheter att jämföra HbA1c resultat med avseende på nivå, har International Federation for Clinical Chemistry (IFCC) tillsatt en grupp i syfte att utarbeta en internationell standard och referensmetod för HbA1c. Sverige representerats i denna grupp av Jan-Olof Jeppsson i Malmö. Man bedömer att redan 1998 kommer en internationell kalibrator och referensmetod att finnas tillgänglig. Resultaten från den nya internationella standarden ligger mycket nära Mono-S metodens. Inom området 6-8% ligger Mono-S metoden och den internationella standarden identiskt medan i området < 6% något högre och i området >8% något lägre.

Mot bakgrunden av dessa faktorer har en grupp med representanter från professionen, diabetologer och kliniska kemister, och patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet 1997 01 29 haft ett möte i Linköping i syfte att utarbeta rekommendationer avseende HbA1c-analysens standardisering och kvalitet. Mötet enades om följande konsensus.

Rekommendationer

Svensk standardisering av HbA1c Analyssvaren på HbA1c standardiseras till den nivå som erhålles med Mono-S metoden (Ann Clin Biochem. 1994; 31:355-60). Standardiseringen görs mot en nivå som erhålles genom att man beräknar medelvärdet på identiska prov analyserade med Mono-S metoden på 7 särskilt utsedda referenslaboratorier. Alla som analyserar HbA1c , både sjukhuslaboratorier och öppenvårdsmottagningar, skall kalibrera sin utrustning till denna nivå.

Med regelbundenhet bör dessa värden kontrolleras mot internationellt referenslaboratorium ex, Missouri Health Science Center, Columbia, MO, USA.

Precisionskrav
Från klinisk synpunkt är det önskvärt att dag till dag variationen (CV) inom samma laboratorium eller mottagning är < 3%. Variationskoefficienten (CV) mellan laboratorier eller mottagningar skall vara <=3%.

Kvalitetssäkring
Alla enheter som analyserar HbA1c skall vara anslutna till EQUALIS kvalitetssäkrings-verksamhet, och därigenom kontrollera riktigheten av analysen bl.a.med hjälp av de 7 referenslaboratorierna. Dag till dag variationen (CV) bestäms genom daglig analys av samma prov. .Man bör kontrollera precisionen av HbA1c-analysen vid ca 5%, vid ca 7% och på hög nivå, ca 10%. Läkare med ansvar för diabetesvård skall fortlöpande informera sig om kvalitetsdata (precision och EQUALIS´ resultat) på den HbA1c -metod som används.

Referensområden
Adekvata referensintervall skall finnas för både vuxna och barn.

Genomförande

En kalibrering av svenska HbA1c-utrustningar kan omgående utföras genom assistans från EQUALIS och vid behov från instrumentleverantör.

Linköping, Stockholm och Malmö 97 03 24

Hans Arnqvist
GE kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Måna Wallensteen
Barnkliniken
KS/Danderyds sjukhus
182 88 Danderyd
Jan-Olof Jeppssson
Klinisk Kemisk Avdelning
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

Ovanstående krav och kriterier för en nationell standardisering av HbA1c-analysen rekommenderas:

Göran Blohmé Svensk Förening för Diabetologi Ordförande Gunnar Skude Svensk Förening för Klinisk Kemi Ordförande Otto Westphal Svenska barnläkarföreningens sektion för Diabetologi och Endokrinologi Ordförande
Sigbritt Werner Svenska Endokrinologföreningen Ordförande Björn Olsson Svensk Förening för Allmänmedicin Ordförande Kerstin Lindwall Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Ordförande
Anders Eriksson Svenska Diabetesförbundet Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan