Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar

Om diabetes och körkort, utdrag från VVFS 1996:200

Innehav
  Diabetessjukdomen som inte är under godtagbar kontroll med avseende på risken för hypoglykemi, utgör ett hinder för innehav. Därvid skall särskillt beaktas risken för medvetslöshet som inte föregåtts av varningssymptom.

I fråga om andra komplikationer av diabetessjukdomen skall bedömning av trafiksäkerhetsrisken göras mot bakgrund av vad som i övrigt sägs i dessa föreskrifter, särskilt beträffande trafiksynen samt hjärt- och kärlsjukdomar.

  Diabetessjukdom som behandlas med insulin utgör hinder för innehav i grupp II och III. Om sjukdomen är väl balanserad får dock innehav av behörigheten C medges. Körkort skall i sådant fall förenas med begränsningen att tung lastbil inte får föras i trafik som är yrkesmässig enligt yrkestrafiklagen (1988:263)

Omprövning
  Vid diabetessjukdom som behandlas med insulin skall omprövning ske efter ett år och därefter minst vart tredje år. (Allmänt rad: Ett intervall på tre år bör tillämpas endast om sjukdomen sedan lång tid tillbaka är dokumenterat väl balanserad eller nyligen har debuterat och det är uppenbart att kortare intervall inte behövs.)

   Vid diabetessjukdom som inte behandlas med insulin skall omprövning ske med intervall som bedöms lämpligt i varje enskillt fall. Omprövningen får underlåtas om det framstår som uppenbart obehövligt.

Undantag
   Utan hinder av vad som sägs i 2§ får den som innehar körkort i grupp II, och som drabbas av diabetes som kräver behandling med insulin, medges fortsatt innehav om det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl förstås:

  1. att sjukdomen är välbalanserad och i övrigt komplikationsfri och
  2. att körkortsinnehavaren är beroende av behörigheten för sin försörjning eller har andra tungt vägande skäl för fortsatt innehav.[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan